Důležité změny v legislativě BOZP a PO k 1.1.2016

Uvádíme pro Vás přehled nejdůležitějších změn v legislativě bezpečnosti práce a požární ochrany, které proběhly v druhé polovině roku 2015:

  • Dne 1. září 2015 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) . Změny jsou minimální.
  • Dvě vyhlášky přinesly drobné změny v přílohách vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
  • Dne 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Tento zákon nahradil zákon č. 59/2006 Sb.
  • Dne 26. října nabylo účinnosti nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Hlavní změnou nového nařízení je zvýšení jednoho bodu ze 120 Kč na 250 Kč.
  • Dne 18. listopadu 2015 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím záření, které nahradilo nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
  • K 1. lednu 2016 došlo – jako pravidelně v posledních letech – k valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých. Zatím příslušný předpis nebyl publikován ve Sbírce zákonů, nicméně je jisto, že k datu 1. ledna 2016 dojde k přijetí nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

    Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle pracovněprávních předpisů bude navýšen o 40 Kč, a to v závislosti na zvýšení důchodů.

 

Zdroj: www.bozpinfo.cz