Podniková ekologie

Ve většině firem je potřeba řešit i ekologii. Nejčastěji se jedná o:

Práce s chemickými látkami a přípravky – sem patří všechny přípravky s bezpečnostními značkami na obalu, mimo látky potřebné pro výrobu např. čisticí prostředky pro úklid, odmašťovadla a čistidla apod.

Odpadové hospodářství – povinnosti stanovuje z.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Např.:

  • vedení průběžné evidence odpadů.
  • roční hlášení o odpadech.
  •  třídění odpadu.

Nakládání s obaly – týká se především prodejců, výrobců a distributorů

Ochrana ovzduší – povinnosti stanovuje z.č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Např.:

  • Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování.
  • Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu.
  • Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší.
  • Provozovatel stacionárního „malého“ spalovacího zdroje je povinen dodržovat minimální emisní požadavky a provádět pravidelné kontroly zdroje….

Ochrana vod – jakmile např. odebíráte pro svou výrobu vodu z přilehlého vodního toku nebo vodu vypouštíte mimo kanalizaci, je potřeba řešit povinnosti uložené z.č. 254/2001 Sb. o vodách. Dále tato oblast řeší také Havarijní plány pro případ úniku nebezpečných chemických látek.

Ekologická újma – podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě je každý provozovatel povinen provést hodnocení rizik a příp. zabezpečit finanční zajištění a provést posouzení jeho dostatečnosti.

Rádi Vám pomůžeme také s komunikací s úřady, s EKO-KOM nebo ISPOP.


Potřebujete vést agendu podnikové ekologie?

Jméno a příjmení:* Firma:
E-mail:* Telefon:*
Mám zájem o:*
 Bezpečnost práce Požární ochrana Kontroly a prověrky
 Školení zaměstnanců Podniková ekologie Kurzy a semináře Jiné
Vaše zpráva: