Pracovní úrazy – nová hlášení

Od 1.1.2015 je změna v hlášení pracovních úrazů. Zůstává to hlavní, co definuje zákoník práce:

Dle § 105 odst. 2 musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).

Dle § 105 odst. 3 při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).

Od 1.1.2015 nabyde účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Změny, které s ní souvisí, jsou následující:

  • V knize úrazů zaměstnavatel zaznamená i popis úrazového děje.
  • Povinnost zaměstnavatele bezodkladně ohlašovat úraz (pokud nejde o úraz smrtelný) zdravotní pojišťovně zaměstnance odpadá.
  • V hlášení změn se zavádí rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Upravuje se seznam nemocí z povolání.
  • Mění se klasifiační kódy u druhu zanění a zraněné části těla
  • Kódy KZAM se mění na kódy CZ-ISCO.
  • Upravují se tiskopisy hlášení pracovních úrazů.

Ke stažení:

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu – změna